เตรียมขึ้นทะเบียน หมา-แมว ฝ่าฝืนปรับ 25,000

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยจะต้องทำการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

  1. ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน ฉบับละ 50 บาท
  2. ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท
  3. ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท

**หากเจ้าของไม่ดำเนินตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท

เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ ป้องกันการทอดทิ้ง การทารุณกรรม และการจัดการสวัสดิภาพของสัตว์ เพื่อยุติปัญหาของคนและสัตว์เลี้ยง